Guia diversitat per dret

Podries respondre a aquesta enquesta? No et portarà més de 2 minuts. Enquesta

Descarrega la guia en format PDF: Guia Diversitat per Dret (413 downloads)

La finalitat d’aquesta llei és establir les condicions per a què les persones LGTBI puguin exercir els seus drets amb llibertat i igualtat sense cap tipus de discriminació; garantir la igualtat d’oportunitats en la participació i la representació en tots els àmbits de la vida social; contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social d’aquestes persones; establir mesures concretes per aconseguir una societat més justa, lliure, basada en la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGTBI i on la diversitat sigui valorada positivament.Article 2. Finalitat

Per què aquesta guia?

La guia que té entre les seves mans sorgeix de la necessitat d’informar i formar un gran sector de la població en matèria de Diversitat Sexual i de Gènere (DSG) amb la finalitat de fer més accesible i pedagògic l’articulat de la Llei 8/2016 del 30 de maig per Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals
i Intersexuals i per Erradicar l’LGTBI-fòbia.
Leer texto

Aquest material pretén facilitar el desenvolupament i l’aplicació d’aquesta llei des de la pròpia societat civil conjuntament amb els/les professionals dels sectors especialment sensibles.

L’educació, la sanitat, els cossos de seguretat o els serveis socials són alguns d’aquests sectors, a causa de la seva incidència en el tracte directe amb les persones en situacions de vulnerabilitat i/o discriminació.

Aquesta guia també incorpora materials i recursos que li serviran per fer microactivisme en la seva pròpia vida personal i professional.

En conclusió, esperam que sigui d’utilitat i compleixi l’objectiu pel qual va decidir començar la seva lectura.

InfoL’equip de treball redactor d’aquest material informa que la guia és una eina. Però no pot ser l’únic element d’acció, ni molt manco suplir amb ella la formació especialitzada i més àmplia ja que resulta imprescindible mantenir el treball de sensibilització, així com de capacitació de professionals.

Recorregut històric

Llegir text
La Llei 8/2016, de 30 de maig, per Garantir el Drets de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals i per Erradicar l’LGTBI-fòbia sorgeix de la vulneració de drets que existia i segueix existint per raó d’orientació sexual i/o identitat de gènere en la nostra Comunitat Autònoma (CCAA).

A finals de l’any 2014 es comença a treballar des de la comissió redactora de la llei en un esborrany que es presentaria al Parlament de les Illes Balears en el darrer període de la legislatura 2012/15 però aquesta proposta no va arribar a votació parlamentària. Davant la impossibilitat que la proposta seguís el seu curs, es va decidir obrir la proposta de llei als i les professionals i altres persones que per la seva experiència personal o de treball en qualsevol dels àmbits que abasta la llei, pogués millorar i ampliar aquesta proposta. D’igual manera, es va presentar l’esborrany de llei a tots els partits polítics amb presència parlamentària.

El 17 de maig de 2016 després de pasar tots els tràmits parlamentaris, la proposta de llei va ser aprovada per un ampli consens de l’arc parlamentari. Però no seria fins al 3 de juny del 2016 que va entrar en vigor tant el text legal com els drets fonamentals que s’hi recullen.

Marc jurídic/legal

Es prohibeix tota discriminació, i en particular l’exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoría nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual.Article 21. Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea
Europeu

• Resolucions del Parlament Europeu relatius a la Igualtat de Drets
de Lesbianes i Gais i a la Lluita Contra la Discriminació i l’Homofòbia (de 8 de febrer de 1994, de 18 de gener de 2006 i de 24 de maig de 2012).

• Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• Resolució 2048 de Discriminació a les Persones Trans a Europa aprovada pel Consell d’Europa:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21736&lang=EN  (Anglès)
http://chrysallis.org.es/discriminacion-hacia-las-personas-trans-en-europa/ (Traducció lliure en Castellà)

• Principis de Yogiakarta:
http://www.yogyakartaprinciples.org/wp/wp-content/uploads/2016/08/principles_sp.pdf

• Llibre Blanc de la Diversitat Sexual i de Gènere:
http://www.felgtb.org/rs/2215/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/2b8/fd/1/filename/libro-blanco-europeo-contra-la-homofobia.pdf

Estatal

• Constitució Espanyola (art. 9.2; art. 10; art. 14).

• Llei 13/2005, d’ 1 de juliol per la qual es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contreure matrimoni (1).

• Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida (2).

• Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones (3).

• Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social (art. 27 a 43).

• Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

• Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència (4).

Permet el matrimoni entre persones del mateix sexe, el que comporta el reconeixement d’altres drets com l’adopció conjunta, l’herència i la pensió.

Permet a la mare no biològica reconèixer legalment com fills/es els nascuts en una parella de dues dones.

Permet a les persones transsexuals majors d’edat corregir el nom i el sexe del DNI sense haver de sotmetre’s a un procediment quirúrgic de reassignació genital.

Per la qual es garanteix el dret de la infància al ple desenvolupament en base a la seva identitat.

Autonòmic

• Llei Orgànica d’1/2007, de 28 de febrer, de Reforma de l‘Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (art. 17).

• Llei 8/2016, de 30 de maig, per Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals i per Erradicar l’LGTBI-fòbia.

• Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’Igualtat de Dones i Homes.

Sectors o àmbitos d’actuació
El dret a la no discriminació ha de ser un principi informador de l’ordenament jurídic balear, de l’actuació administrativa i de la pràctica judicial. Aquest dret vincula tant els poders públics com els particulars.

Article 5. Clàusula general antidiscriminatòria

Educació

Què diu la llei?

• Estableix el principi de coeducació que es defineix com l’acció educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol tipus de discriminació per raó d’OS, IG o EG.

• Assegura el respecte a la DSG, així com als distints models de família.

• Defensa la prevenció i la conscienciació de l’assetjament escolar per motiu d’OS, IG o EG.

Si ets docent…

El principi de coeducació s’ha d’incorporar en els plans d’acció tutorial i en els de convivència.

Els continguts dels materials escolars, educatius i formatius (en qualsevol format) i el llenguatge que s’empri han de contemplar la DSG evitant qualsevol tipus de discriminació.

Des de l’àrea d’educació de Ben Amics es coordinen, dissenyen i executen les formacions i activitats de sensibilització, a més de l’organització i coordinació puntual d’activitats educatives como ara: contacontes, actes amb motiu del dia de la diversitat familiar, préstecs de llibres a centres educatius, assessorament a equips directius, departaments d’orientació i/o AMIPAS.

Pots contactar amb aquest servei mitjançant:
areaeducacion@benamics.com.

Info L’àrea d’educació de Ben Amics és una de les principals eines d’acció per generar impacte i oferir una resposta integral de sensibilització sobre la realitat del coŀectiu LGTBI a la societat de les Illes Balears i, d’altra banda, prevenir o tractar conflictes escolars derivats de situacions de discriminació cap a les orientacions afectivo-sexuals no-normatives i la identitat de gènere. També és una eina que pretén fer front de forma integral a possibles situacions de discriminació, assetjament i exclusió social en relació amb l’LGTBI-fòbia.

Si ets alumna/e…

I t’agradaria explicar-ho a la teva família, amistats o persones properes recorda que disposes de la Guía como decírselo a tu familia, a més, Ben Amics compta amb un Programa d’Orientació i Suport a Joves LGTBI amb el que pots contactar mitjançant el correu jovenes@benamics.com i t’atendra la nostra treballadora social.

Si ets testimoni de qualque situació d’assetjament cap a altre/a company/a, no callis. El silenci et fa còmplice. Parla amb altres companys/es que hagin estat testimonis, ajuda la víctima i crida el professorat o a l’orientador/a del teu centre.

Tu pots acabar amb l’assetjament!

Per a les famílies…

Si la teva família està formada per dos papàs o dues mamàs pots accedir a tota la informació sobre la Diversitat Familiar de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

Si tens dubtes al voltant del matrimoni, el registre civil de fills/es, l’adopció o altres processos relacionats, pots contactar amb nosaltres mitjançant el mail:
benamics@benamics.com

Si el teu fill/a surt de l’armari i visibilitza una orientació sexual i/o identitat de gènere no-normativa recorda que tens a la teva disposició molts recursos com per exemple: l’Asociación de Madres y Padres de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (AMPGYL):
http://www.ampgyl.org/

Per a les famílies amb menors transsexuals també existeix Chrysallis Baleares que disposa de grups de suport mutu i organitzen activitats dirigides als/les menors i les seves famílies. També podran assessorar-te d’igual a igual davant dubtes i/o dificultats que et vagin sorgint derivats del procés de transició del teu fill/a:
http://chrysallis.org.es/contacto/baleares/

Recursos

• Protocol de Prevenció, Detecció i Intervenció en l’ Assetjament Escolar en les Illes Balears:

http://weib.caib.es/Documentacio/assetjament_escolar/instruccio_protocol_bullying.pdf 

• Protocol de Detecció, Comunicació i Actuacions per a Alumnes Transsexuals i Transgèneres en els centres educatius de les Illes Balears:
http://weib.caib.es/Documentacio/protocol_trans/protocol_.htm

• Guia Abraçar la Diversitat. Proposta per una educació lliure d’assetjament homòfob i trànsfob:
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf

• Àrea de Diversitat Familiar de la FELGTB:
http://www.felgtb.org/temas/familias

Universitats

• Foment de la investigació per a la visibilitat de les persones LGTBI i les seves necessitats.

• Protecció i suport a les persones LGTBI més vulnerables per finalitzar la seva formació acadèmica.

• Desenvolupament de mesures per a la no discriminació i sensibilització en l’entorn universitari.

Recursos

• Soŀlicitud de canvi de dades personals (UIB):
http://estudis.uib.cat/digitalAssets/407/407098_formulari-dades-personals.pdf

• Protocol de Prevenció i Actuació enfront de casos d’Assetjament Sexual, Assetjament per Raó de Sexe i Assetjament per motiu d’Orientació Sexual:
http://oficinaigualtat.uib.cat/es/Protocol-conta-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-la-UIB/

Cultura, oci i esport

S’haurà de....

• Promoure i difondre les bones pràctiques.

• Assegurar la lliure participació del coŀectiu LGTBI.

• Fomentar la sensibilització.

• Ampliar accions contra la violència i la discriminació en l’àmbit esportiu.

• Garantir l’accés a bibliografia LGTBI.

• Adoptar mesures contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i/o transfòbia.

• Assegurar la participació de les persones transsexuals i intersexuals en els esdeveniments i les competicions esportives.

Concretament mitjançant...

• Certàmens culturals i esportius.

• Projectes de recuperació de la memòria històrica.

• Espectacles i produccions culturals infantils i juvenils.

• Recursos didàctics en l’educació no formal.

Recursos

• Àrea de Cultura de la FELGTB:
http://www.felgtb.org/temas/cultura

• La Liga ARCOIRIS:
http://www.felgtb.com/laligarcoiris/

• Els Quaderns de l’inclou: Educació en el lleure.
https://inclou.files.wordpress.com/2011/03/lleure.pdf

• Els Quaderns de l’inclou: Activitats per a infants i joves a l’esplai.
https://inclou.files.wordpress.com/2011/03/lleure2.pdf

Mitjans de comunicació

Llegir text

• Respetar l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere i les diverses expressions afectives.

• Fer un ús responsable del llenguatge i les imatges que respectin la diversitat del coŀlectiu LGTBI.

• Vetllar per una publicitat respectuosa.

• Visibilitzar la diversitat sexual, de gènere i familiar i tractar-la amb naturalitat.

• Recollir les informacions contràries a aquests preceptes i realitzar-ne un seguiment.

Recursos

Guía de Buenas Prácticas para el Tratamiento de la Diversidad Sexual y de Género en los Medios de Comunicación:
http://www.felgtb.org/rs/8633/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/eb7/fd/1/filename/guia-medios.pdf

Salut

Què diu la llei?

• Incorporar la perspectiva de gènere.

• No patologitzar les persones LGTBI, especialment les transsexuals, les transgènere i les intersexuals.

• Garantir el dret a la salut.

• Fomentar l’estudi, la investigació i les polítiques sanitàries específiques per al coŀectiu LGTBI.

• Establir pràctiques o teràpies psicològiques lícites i respectuoses.

• Definir els criteris d’ accès als tractaments hormonals i a la intervenció quirúrgica en el cas de persones transsexuals i intersexuals.

• Respectar les decisions de la persona sempre que aquestes no impliquin cap risc per a la seva salut.

Si ets una persona trans recorda que...

Pots soŀicitar un canvi de dades a la teva targeta sanitària sense necessitat d’un informe mèdic, ni de cap tractament hormonal, per a això tens el model de soŀicitud adjunt a la secció de recursos d’aquest mateix apartat. La modificació de la targeta sanitària es realitza a través dels Serveis Centrals de l’Ib-Salut, encara que es poden tramitar a qualsevol centre assistencial d’atenció primària (centres de salut).

A més, tens dret a accedir al tractament hormonal sense cap tipus d’avaluació psicològica o informe mèdic, tant en el servei d’endocrinologia que et correspongui per la teva zona de residència com a l’Hospital Universitari de Son Espases (HUSE) si així ho demanes.

Des de la Conselleria de Salut també s’està elaborant un Protocol de Detecció i Actuació davant els casos de persones Intersexuals5 per tal d’evitar la realització de cirurgies invasives als/les menors intersexuals per adequar els seus genitals a les normes socials d’home o dona, sense tenir en compte la identitat de gènere de la persona.

Info Si sou una parella de dones i voleu accedir a la maternitat heu de saber que teniu els mateixos drets que qualsevol altra parella en l’accés a les tècniques de reproducció humana assistida en la nostra Comunitat Autònoma mitjançant el sistema públic de salut.

5 Intersexual: Persona que neix o desenvolupa una sèrie de variacions a nivell cromosòmic, gonadal i/o genital. Aquestes persones no encaixen en les definicions biològiques d’home o dona, i a edats primerenques solen ser sotmesos/es a processos hormonals i fins i tot quirúrgics, sense tenir en compte la seva integritat física ni la seva identitat de gènere. Definició completa en:
https://brujulaintersexual.org/2015/01/19/que-es-la-intersexualidad/

Recursos

• Model de soŀlicitud de canvi de nom dins de l’administració sanitària pública amb independència de la identitat registral:
Solicitud_cambio_nombre_tarjeta_sanitaria

• Video campanya “Cuál es la diferencia”:
https://www.youtube.com/watch?v=doyf6m79Zls

Serveis Socials i Cooperació

Què diu la llei?

• Presta especial atenció a menors i joves LGTBI en situació de vulnerabilitat o aïllament social i prevenir que no atempti contra el seu desenvolupament personal, la seva salut o la seva vida.

• Adoptar mecanismes per a la protecció efectiva de menors LGTBI sota la tutela de l’administració.

• Elaborar mesures i actuacions de suport per a joves LGTBI expulsat/es de casa seva o que hagin marxat voluntàriament per les pressions psicològiques i/o situacions de maltractament.

• Prevenir situacions de discriminació múltiple.

• Els Serveis Socials vetllaran pel respecte a LGTBI entre els usuaris i les usuàries.

• Les residències per a persones majors, públiques o privades, vetllaran pels drets de les persones majors LGTBI tant si viuen soles com en parella.

• En residències o altres equipaments on es diferencïïn els espais per sexes, es garantirà el lliure accés de les personas trans i intersexuals en base a la seva identitat de gènere.

• Promoure la lluita pels drets LGTBI en les polítiques de cooperació, foment de la pau i dels Drets Humans.

• Introduir la DSG en el treball amb les persones migrants, especialment en els casos que hagin patit represàlies o persecució en els seus països d’origen.

• Establir la comunicació entre associacions de persones immigrants i d’organitzacions religioses.

Info Si treballes en Serveis Socials o en sectors propers has de tenir present en el desenvolupament de la teva tasca professional que, en tots els coŀectius vulnerables amb els que treballes hi ha persones LGTBI que per por, vulnerabilitat o vergonya poden no expressar la seva orientació sexual i/o identitat de gènere, però no per això és inexistent. Cal realitzar una reflexió sota l’abordatge que es fa de la sexualitat, especialment quan parlam de persones majors o persones amb diversitat funcional.

Recursos

La perspectiva de género y la diversidad sexual en la Cooperación al Desarrollo, en la Educación para la Ciudadanía Global y en la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las personas inmigrantes y refugiadas:
https://cear.es/wp-content/uploads/2013/11/NAHIA-Los-Deseos-Olvidados_-Castellano.pdf

• Llibre: Homosexualidad y Trabajo Social; Herramientas para la reflexión e intervención profesional (ISBN13:9788432312656).

Fundación 26 de Diciembre, Majors LGTB:
http://www.fundacion26d.org/
Presentació de la Fundación 26D:
https://www.youtube.com/watch?v=fxN0NC_e7JY

• Manual para Atención de la Diversidad Sexual en las personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, elaborat per FEAPS Canarias:
http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/sexualidades_diversas.pdf

• Tràiler documental Yes, we fuck (Diversidad Funcional y Sexualidad):
https://vimeo.com/109115709

Info L’Oficina d’Asil i Refugi (OAR) adscrita al Ministeri de l’Interior és l’encarregada d’instruir les soŀicituds d’asil que es presenten a l’Estat Espanyol. Per a més informació sobre l’asil consulta:
http://cear-euskadi.org/guia/asilo-y-genero-2/

Mercat de treball

Què diu la llei?

• Les persones LGTBI tenen dret a no ser discriminades per la seva orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere.

• Les empreses hauran de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGTBI.

• El Govern de les Illes Balears posarà a disposició de les empreses un servei per a l’elaboració de plans d’igualtat i de no discriminació.

Info Per ampliar la informació al voltant de les mesures i actuacions que desplega la llei en matèria d’ocupació pots dirigir-te a l’article 20.

Recursos

Guía para Intervenir en casos de Discriminación laboral a Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, elaborada per la FELGTB:
https://guialaboralfelgtb.wordpress.com/

• Diversidad afectiva y sexual: una cuestión sindical, elaborada per CCOO:
http://www.fsc.ccoo.es/e3bab4fc619052f0e72230a04dce0fbb000050.pdf

• Curtmetratge d’assetjament laboral per homofòbia, Implicación:
https://www.youtube.com/watch?v=K8pDAgIObno

Administració general

No fa falta cap tipus de diagnòstic mèdic ni cap tractament hormonal per a què puguis acollir-te a aquests drets.Article 22.4. Llei 8/2016 per Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals i per Erradicar l'LGTBI-fòbia
Què diu la llei?

• S’establirà per reglament que les persones transsexuals hauran de ser tractades i nomenades d’acord amb el nom del gènere amb el que s’identifiquin, encara que siguin menors d’edat i especialment en els àmbits educatius, universitaris i sanitaris.

En el coŀlegi/institut…

• Es respectarà el nom elegit per la/el alumna/e en totes les activitats docents i extraescolars, inclosos els exàmens.

• En els documents administratius d’exposició pública i els dirigits a l’alumnat haurà de respectar-se’n el nom elegit d’igual forma que la resta de noms.

• Es respectarà la imatge física així com la lliure elecció de la seva indumentària.

• Es garantirà a l’alumnat trans l’accés a banys, vestuaris i altres instaŀacions del centre d’acord amb la seva IG.

I en l’àmbit sanitari…

• S’establirà un protocol d’atenció integral per a les persones transsexuals.

• Qualsevol persona LGTBI amb capacitat gestant o no i la seva parella podrà accedir lliurement a les tècniques de reproducció assistida, així com la posibilitat de congelació de teixit gonadal per a la seva futura recuperació, abans de l’inici dels tractaments hormonals.

Recursos

• Modificació de dades a la Targeta Sanitària per a persones trans:
Apartat de recursos de Salut.

• Modificació de dades a la Universitat de les Illes Balears:
Apartat de recursos d’Universitat.

Rectificació registral del sexe en el Document Nacional d’Identitat (DNI)

Per correu: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/rectificacion-registral-sexo?param1=2

Presencial: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/rectificacion-registral-sexo?param1=1

Cossos de seguretat

Què diu la llei?

Les competències en matèria de Policia Local corresponen als Ajuntaments, és per això que des de l’acció municipal, s’han de fomentar les formacions i les activitats de sensibilització necessàries per a què els i les agents puguin realitzar una bona tasca en la gestió policial de la diversitat.

Amb la finalitat d’unificar criteris i coordinant les polítiques en aquesta matèria s’elaborarà un Protocol d’Atenció Policial davant els Delictes d’Odi.

Recursos

• Plataforma per a la Gestió Policial de la Diversitat:
http://www.gestionpolicialdiversidad.org/

• Guia per a la Gestió Policial de la Diversitat:
http://gestionpolicialdiversidad.org/PDFactividades/guia_gestion_policial_diversidad.pdf

• Projecte de la Policia Local de Fuenlabrada, Borrar el odio:
http://www.observatorioreligion.es/upload/57/94/BBPP_Ayuntamiento_de_Fuenlabrada_-_PREMIO__2016_LINEA_1.pdf

• Servei d’Atenció a les Víctimes de Delictes d’Odi de la Policia Local de Palma:
Telèfon: 650 781 644 – Email: stop.odi@pol.palma.es

Drets de les víctimes de discriminació davant els procediments judicials

La finalitat d’aquesta tutela és la del restabliment de la persona perjudicada en el ple exercici dels seus drets.
Què diu la llei?

La tutela judicial i administrativa davant les conculcacions del dret a la igualtat de les persones LGTBI comprendrà, segons el cas:

• L’adopció de totes les mesures necessàries dirigides al cessament immediat de la discriminació.

• L’adopció de mesures cautelars.

• La prevenció de violacions imminents o ulteriors.

• La indemnització dels danys i perjudicis causats.

Has de saber que l`article 29 estableix el dret a l’atenció i a l’assessorament jurídic, per la qual cosa pots accedir a aquest servei mitjançant el Servei d’Atenció Integral (SAI), per rebre informació i assessorament jurídic en matèria de discriminació i violència exercida contra LGTBI, el contacte d’aquest servei el trobaràs al final d’aquesta guia a l’apartat d’entitats/institucions.

Info Has de saber que les associacions de defensa dels Drets Humans (LGTBI, sindicats, associacions de professionals i altres organitzacions de consumidors i usuaris/es) tenen la consideració d’interessades en els procediments administratius en els quals calgui un pronunciament respecte d’una situació de discriminació. Per això, és necessària l’autorització de la persona o les persones afectades. De la mateixa manera segons les lleis processals, les organitzacions mencionades estan legitimades per defensar els drets i els interessos de les persones associades o afiliades que així ho desitgen en processos judicials civils, contenciosos administratius i socials.

Recursos

• Campanya de Denúncia dels Delictes d’Odi:
https://benamics.com/denuncia-los-delitos-de-odio/

• Video de sensibilització sobre els Delictes d’Odi en l’Estat Espanyol:
https://www.youtube.com/watch?v=vmSsvWsHDGw&t=95s

• Ministeri de l’Interior – Secció Delictes d’Odi:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/delitos-de-odio

• Els Delictes d’Odi en el Codi Penal després de la modificació operada per la LO 1/2015:
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Sr%20Dolz%20Lago,%20Manuel.pdf?idFile=21279b48-6ad7-42fb-b2e2-90d716dd3503

Mecanismes i eines per garantir els teus drets

Si ets una persona LGTBI el primer que has de saber és que per poder garantir els teus drets has de conèixer-los, per això et recomanem fer un cop d’ull a la llei completa.
Llegir text

Si ja coneixes els teus drets i creus que han estat, estan sent o poden ser vulnerats, repassem alguns dels articles que et poden ser d’utilitat.

En primer lloc, l’article 27 estableix que les administracions públiques de les Illes Balears han de garantir el dret a una protecció integral, real i efectiva de manera immediata.

En cas que la situació de discriminació procedeixi d’una disposició, acte, o clàusula dels negocis jurídics, et recordam que entra en contravenció de la llei en l’àmbit contractual (article 28), per això són nuls de ple dret, i poden donar lloc a responsabilitats d’accord amb el que estableix la legislació vigent.

També s’estableix en l’article 26 el dret d’admissió el qual no pot comportar en cap cas discriminació en l’accés o la permanència en els establiments per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Com a professional, recorda que en l’article 11 s’estableix el deure d’intervenció. Per tant, si tens coneixement d’una situació de risc o una sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identidad de gènere o expressió de gènere, tens el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’Òrgan Coordinador en matèria de Diversitat Sexual i de Gènere adscrit a la Conselleria de Presidència.

Ho pots fer al telèfon 971 177 162.

Cat http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10497/581027/llei-8-2016-de-30-de-maig-per-garantir-els-drets-d

Info Aquest article senyala que la responsabilitat d’expulsar (o no permetre l’accés) a aquelles persones que utilitzin la violència verbal, violència física, portin o exhibeixin públicament símbols, indumentària i objectes que incitin a la violència o a la discriminació, són els titulars de l’establiment o organitzadors de l’activitat (si fa falta, amb l’auxili de la força pública).

Info Per poder adquirir les eines de detecció i actuació davant aquestes situacions recorda que és l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) la competent per realitzar les formacions del personal, tant funcionariat com laboral propis de la comunitat (article 10).

Infraccions i sancions

Aquesta llei només contempla les infraccions que no incorren amb la via civil o penal, és a dir, totes aquelles infraccions que són administratives, ja que els delictes es recullen en el Codi Penal i el procés passaria a ser judicial, no administratiu.
Llegir text

El fonament principal d’aquesta llei no és punitiu ni basat en el càstig ja que moltes de les mesures desplegades en el seu articulat són propositives i encaminades a contrarrestar les situacions de desigualtat i malestar que genera l’estructura social sobre les persones LGTBI i les seves famílies. Encara que som plenament conscients que és necessari que existeixi una penalització per a aquells comportaments i actituts contràries a la legislació vigent, focalitzats a generar un clima de respecte a la diversitat.

Cal dir que l’aparell sancionador d’aquesta llei no pot entrar en concurrència amb l’ordre jurisdiccional penal pel que si es considera que els fets poden ser constitutius de delicte, es comunicarà al Ministeri Fiscal o l’òrgan judicial competent per dictar la sentència. En el cas que no s’estimi l’existència de delicte, la Secretaria General de la Conselleria de Presidència continuarà el procés sancionador (donant per provats els fets que ho hagin estat en seu judicial).

Tipus d’infraccions (article 36)

Lleus

• Fer ús d’expressions vexatòries (intencionades) per qualsevol mitjà cap una persona o la seva família, així com a través dels mitjans de comunicació, discursos o actes públics.

• Aïllar, rebutjar o menysprear públicament (notori i explícit).

• Obstaculitzar, dificultar o negar-se (parcialment) a coŀaborar en la investigació de possibles casos objectes d’aquesta llei.

Greus

• Fer servir expressions vexatòries incitant a exercir la violència.

• Malmetre / destruir objectes o propietats.

• Impedir la realització d’un tràmit, l’accés a un servei o a un establiment.

• Emetre reiteradament expressions vexatòries que incitin a la violència en els mitjans de comunicació o intervencions públiques.

• Aïllar, rebutjar o menysprear pública i notòriament.

• Implantar, impulsar o tolerar pràctiques laborals discriminatòries en empreses que rebin ajudes públiques.

• Elaborar, utilitzar o difondre llibres de text o materials didàctics que menyspreïn o considerin inferiors les persones del coŀectiu LGTBI en els centres educatius, incitant a la violència.

• Obstruir o negar-se (absolutament) a la investigació de possibles casos d’abusos.

Molt greus

• Assetjar o comportar-se de forma agressiva.

• Convocar o donar suport a activitats que incitin a l’odi, la violència o la discriminació.

• Represàlies o tracte advers enfront d’una reclamació o denúncia per discriminació.

Òrgan Coordinador de polítiques LGTBI

Servei d’Atenció Integral a persones LGTBI i a les seves famílies (SAI)

La creació del Servei d’Atenció Integral de la Direcció General de Coordinació de la Conselleria de Presidència és una de les mesures adreçades al coŀectiu LGTBI previstes en el Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere 2017-2019.

L’objectiu del Servei és donar resposta a les necessitats d’atenció de les persones LGTBI que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

El SAI proporciona a lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals, així com als seus familiars, informació i assessorament sobre els aspectes següents:

• Socials

• Jurídics

• Psicològics

El SAI també preveu donar suport a professionals que ho demanin, preferentment en els àmbits laboral, de l’educació, de la salut, dels serveis socials, de la justícia i dels cossos de seguretat, de l’esport i el lleure, i de la comunicació, que duguin a terme les tasques següents:

• De prevenció

• De detecció

• D’atenció

• D’assistència

• De recuperació

Info L’òrgan coordinador ha impulsat el primer Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere –Cap a la Igualtat de Tracte i no-Discriminació de Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI)- per als anys 2017-2019.

Info Aquelles persones interessades a rebre qualsevol tipus de suport en aquestes àrees ho poden fer mitjançant el correu electrònic:
serveilgtbi@dgcg.caib.es

Informació i contactes d’interès

Contactes

Ben Amics
Associació LGBTBI de les Illes Balears
C/ General Riera 3, 2ª – 07003, Palma
 608 366 869
 benamics@benamics.com
 www.benamics.com

Chrysallis
Asociación de familias de menores transexuales
C/ Camp d’Avall – Can Picafort
667 504 696 / 666 244 337
baleares@chrysallis.org.es
www.chrysallis.org.es

Sa Clau de s’Armari
Col·lectiu LGTBIQ d’Eivissa i Formentera
C/ Carrer de Madrid 52 – 07800, Eivissa
971 192 421
lallavedelarmario@gmail.com
www.lallavedelarmario.org/llave/ca

ALAS
Associació de lluita anti-sida de les Illes Balears
C/ General Riera 3, 2-A – 07003, Palma
 680 730 303
 alas@alas-baleares.com
 www.alas-baleares.com

ODDM
Oficina de Defensa de Derechos del Menor
Plaça de la Drassana, 4 – 07012, Palma
971 177 460
http://oddm.caib.es

ConvivExit
Institut per a la Convivència I l’Èxit Escolar
C/ Alfons El Magnànim 29, 3r (bloc B) – 07004, Palma
971 177 608
http://convivexit.caib.es

Servicio de Coordinación y Atención a la Diversidad Sexual y de Género
C/ Passeig de Sagrera 2 – 07012, Palma
971 177 162
www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=2942956&lang=es

UDIG
Unitats d’Identitat de Gènere
Hospital universitari Son Espases. Carretera de Valldemossa 79. 07120 Palma
871 206 243 – Persones adultes
871 205 080/81/82 – Infantil y adolescència

Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales
C/ Infantas 40, 4º izquierda – 28004, Madrid
913 604 605
www.felgtb.org

Glossari

Ver glosario

LGTBI: Terme utilitzat de forma inclusiva i extensiva per referir-se a les persones lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres, bisexuals i intersexuals així com a la resta de persones que no s’identifiquin exactament amb els termes però que pateixen discriminació i violència per la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. En aquest sentit, s’han de sentir representades també altres realitats de la diversitat sexual i de gènere que es troben fora de l’heteronormativitat.

Discriminació directa: Situació en la qual es troba una persona que és, ha estat o pot ser tractada, per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o expressió de gènere, d’una manera menys favorable que una altra en una situació anàloga.

Discriminació indirecta: Situació en la qual una disposició, un criteri, una interpretació o una pràctica pretesament neutra pot ocasionar a lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres, bisexuals i/o intersexuals una desavantatge particular respecte a la resta de persones que no ho són.

Discriminació per associació: Situació en la qual una persona és objecte de discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup LGTBI.

Discriminació per errada: Situació en la qual una persona o un grup de persones són objecte de discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere com a conseqüència d’una apreciació errònea.

Discriminació múltiple: Situació en la qual una persona lesbiana, gai, transsexual, bisexual i/o intersexual, pel fet de pertànyer a altres grups que també són objectes de discriminació, pateixen formes agreujades i específiques de discriminació.

Ordre de discriminar: Qualsevol instrucció que impliqui la discriminació, directa o indirecta, per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Assetjament per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere: Qualsevol comportament basat en l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere d’una persona que tengui la finalitat o provoqui l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn: intimidatori, advers, degradant, humiliant, ofensiu i/o molest.

Represàlia discriminatòria: Tracte advers o efecte negatiu que es produeix contra una persona com a conseqüència de la presentació d’una queixa, una reclamació, una denúncia, una demanda o un recurs, de qualsevol tipus, destinat a evitar, disminuir o denunciar la discriminació o l’assetjament al qual és sotmessa o ha estat sotmessa.

Victimizació secundària: Maltractament addicional exercit contra el coŀectiu LGTBI que es troba en qualsevol dels supòsits de discriminació, assetjament i/o represàlia com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables i també per les actuaciones d’altres agents implicats.

Violència intragènere (entre parelles del mateix sexe): Es considera como a tal, la violència en les seves diferentes manifestacions que es produeixen dins les relacions afectives i sexuals entre persones del mateix sexe que constitueixen un exercici de poder sent l’objectiu de la persona que abusa, la dominació i el control de l’altre membre de la parella.

DSG: Acrònim emprat per referir-se a la Diversitat Sexual i de Gènere.

OS: Acrònim emprat per referir-se a l’Orientació Sexual.

IG: Acrònim emprat per referir-se a la Identitat de Gènere.

Coeducació: Acció educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere.

Assetjament escolar: Violència que un/a nen/a pateix per part dels seus propis/es companys/es. Hi ha nens/es que, per diferents raons, pateixen maltractament físic o psicològic per part d’altres nens/es mitjançant actituds com la repressió, la discriminació, l’LGTBI-fòbia, la violència sexual o el càstig corporal. L’assetjament escolar o bullying té efectes negatius en la salut física, el benestar emocional i el rendiment acadèmic dels infants, especialment si aquesta violència es repeteix en el temps o és severa, a més d’influir en el clima escolar del centre educatiu.

Ciberassetjament: L’ús i difusió d’informació lesiva o difamatòria en format electrònic als mitjans de comunicació com el correu electrònic, la missatgeria instantània, les xarxes socials, la missatgeria de text a través de dispositius mòbils o la publicació de vídeos o fotografies en plataformes electròniques de difusió de continguts. Assetjament entre iguals en l’entorn TIC, i inclou actuacions de xantatge, vexacions i insults de nens/es a altres/as nens/es.

Expressió de gènere: És l’aspecte, el que els altres creuen que som a partir del nostre aspecte, l’expressió del nostre sexe i identitat, la forma i manera d’expressar-nos, els gustos i la forma de comportament que s’espera que tinguem, que s’imposa i que ens imposem. Tenim l’expressió de gènere masculí, l’expressió de gènere femení i tenim les persones andrògines, l’expresió de gènere de les quals és una barreja, que pot ser variable, de les dues.

Finançada per:

Realitzada per:

Col·laboren:

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options